O Projekcie

Projekt pn. „Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej poprzez odtworzenie historycznej ścieżki w granicach obiektu Twierdzy Kłodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – adaptacja pomieszczeń oraz terenów otwartych na cele wystawiennicze, edukacyjne i kulturalne" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 4 – Środowisko i zasoby, Działanie 4.3- Dziedzictwo kulturowe

Nr projektu: RPDS.04.03.01-02-0006/16
Całkowita wartość projektu: 4 927 071,20 zł, Kwota dofinansowania: 3 209 057,04 zł

Ścieżka historyczna przebiegać będzie po zewnętrznej części murów twierdzy oraz w jej wnętrzu. W części zew. od strony ul. Czeskiej zostanie odtworzony historyczny ogród Komendanta. Wzdłuż ścieżki zostaną rozmieszczone elementy małej infrastruktury typu: ławki, oświetlenie. Ścieżka zostanie wyposażona w system monitoringu. Dodatkowym elementem historycznym będą tablice informacyjne opisujące fragmenty życia żołnierzy na twierdzy,

Krótki opis Projektu

Projekt dot. rekonstrukcji ścieżki historycznej, udostępniającej Twierdzę Kłodzką. Ścieżka od strony miasta wiedzie poprzez zabytek - Ośrodek Historyczny Miasta Kłodzka. Zrekonstruowana ścieżka udostępni zwiedzającym nieużytkowane dotychczas obszary Twierdzy. Rekonstrukcja ścieżki będzie polegała na: koniecznych wyburzeniach, rewitalizacji Ogrodu Komendanta, Fontanny, odtworzeniu schodów z Ogrodu Komendanta, altany, modernizacji schodów wzdłuż muru, odtworzeniu Bramy Wróbla, budowie budynku wc, odtworzeniu dziedzińca, wykonaniu małej architektury, restauracji korytarza oraz „Kojca”, adaptacji części pomieszczeń „Bastionu Jabłonka” na zaplecze sceny, oświetlenie ścieżki historycznej, oznaczenia ścieżki historycznej, monitoring, instalacja bramki zliczającej, zakupie wyposażenia do realizacji oferty kulturalnej, wykonanie sanitariatów dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz udogodnienia w postaci makiety 3D, tablic infor. w języku Braille.

W ramach Projektu wybrane pomieszczenia Twierdzy zostaną zaadaptowane na cele edukacyjne, wystawiennicze, kulturowe. Na bazie modernizowanej infrastruktury utworzone i udostępnione zostaną:

1Przestrzenie wystawowe - Kazamata Kojec, która zostanie wyposażona w system multimediów (Mapping) przedstawiających elementy walki; turysta odniesie wrażenie, że znajdzie się w centrum bitwy;

2Scena wraz z niezbędnym zapleczem oraz powstanie oferta kulturalna (muzyczna, teatralna, filmowa) i wystawiennicza, wykorzystująca multimedialne i nowatorskie rozwiązania (mapping). Dodatkowo ścieżka historyczna będzie oferować funkcję edukacyjną kierowaną do młodzieży, głównie w ramach „zielonych szkół”. W miesiącach letnich od maja do września na Twierdzy Kłodzko będą organizowane działania artystyczne plenerowe mające na celu ożywienie miejsc historycznych poprzez sztukę a tym samym zwiększenie ilości osób odwiedzających Twierdzę. Planuje się w warunkach plenerowych Twierdzy organizacje interdyscyplinarnych działań z wielu dziedzin sztuki tj. teatru i multimediów, plastyki , muzyki, filmu. Program zakłada prezentację przez 5 miesięcy od maja do września szeregu działań artystycznych w czterech blokach tematycznych, które będą odbywać się przynajmniej j raz w tygodniu.

Cele realizacji projektu

Cel projektu: Wzrost atrakcyjności turystycznej i liczby osób odwiedzających Kłodzko w wyniku zachowania i zwiększenia dostępności zasobów dziedzictwa kulturowego Twierdzy Kłodzkiej i jej otoczenia.

Cele szczegółowe:

1Zwiększenie atrakcyjności Twierdzy Kłodzkiej i jej otoczenia oraz zachowanie ich pierwotnych elementów poprzez rekonstrukcję ścieżki historycznej

2Utworzenie i udostępnienie oferty kulturalnej (muzycznej, filmowej, kulturalnej oraz wystawienniczej) na Twierdzy Kłodzkiej. Dzięki realizacji projektu zostanie zrekonstruowany i udostępniony historyczny element zabytku, w postaci pierwotnej ścieżki, biegnącej dookoła twierdzy, która w atrakcyjny (innowacyjny i multimedialny sposób) zapozna zwiedzających turystów z zabytkiem. Dzięki temu elementowi znacząco wzrośnie atrakcyjność Twierdzy. Na bazie modernizowanej infrastruktury udostępnione zostaną przestrzenie wystawowe oraz scena wraz z niezbędnym zapleczem. Powstanie oferta kulturalna (muzyczna, teatralna i filmowa) oraz wystawiennicza, wykorzystująca multimedialne i nowatorskie rozwiązania (mapping). Dzięki zwiększeni atrakcyjności Twierdzy Kłodzkiej i realizacji programu kulturalnego, miasto Kłodzko może stać się faktyczną turystyczną i kulturalną stolicą Ziemi Kłodzkiej Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu liczby osób odwiedzających Twierdzę Kłodzką.

Zakres rzeczowy

Przygotowanie projektu

Działanie dotyczy opracowania:

  • Studium Wykonalności- dokumentu wymaganego przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków RPO WD. Głównym zadaniem studium jest sprawdzenie potrzeby realizacji projektu oraz określenie zakresu ewentualnych wariantów i warunków jego realizacji.
  • Programu Funkcjonalno- Użytkowego -dokumentu, w którym zostały określone wymagania i oczekiwania zamawiającego dotyczące zadania budowlanego (przeznaczenia wykonywanych robót oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, materiałowe, funkcjonalne i architektoniczne). Stanowi podstawę ustalania planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty przede wszystkim w zakresie obliczania jej ceny oraz wykonania prac projektowych.


Wykonanie historycznej ścieżki na Twierdzy Kłodzkiej
Działania dotyczą prac budowlanych w zakresie poszczególnych, opisanych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym oraz kosztorysie inwestorskim elementów ścieżki historycznej, to jest: Wyburzenie pozostałości ruin po szalecie publicznym; Rewitalizacja Ogrodu Komendanta; Rewitalizacja Fontanny; Odtworzenie schodów z Ogrodu Komendanta, Odtworzenie altany, Modernizacja schodów wzdłuż muru; Odtworzenie Bramy Wróbla; Budynek wc- sanitarnohigieniczny; Korytarz i pomieszczenie Kojca; Adaptacja części pomieszczeń „Bastionu Jabłonka” na cele zaplecza sceny; Oświetlenie ścieżki historycznej; Oznaczenie ścieżki historycznej, Monitoring


Dostosowanie zabytkowego obiektu Twierdzy Kłodzkiej do realizacji oferty kulturalnej
Działania dotyczą zakupu sceny wraz z niezbędnym wyposażeniem, wyposażenia garderoby, sprzętu do realizacji oferty filmowej, plenerowego systemu wystawienniczego, multimedialnego systemu mappingu w pomieszczeniu "Kojca", systemu monitoringu liczby osób korzystających z oferty


Działania promocyjne
Działania promocyjne planowane do realizacji w celu poinformowania opinii publicznej o dofinansowaniu projektu ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020 oraz dotarcia do jak największej grupy odbiorców z informacją o ofercie kulturalnej, powstałej w wyniku realizacji projektu

Grupy docelowe

Najważniejsze grupy odbiorców projektów to: - turyści Ziemia Kłodzka jest rozpoznawalnym regionem o znaczącym potencjale turystycznym. Bogate walory przyrodnicze i kulturowe sprawiają, że corocznie zwiększa się ilość osób, które za cel podróży turystycznych wybierają ten właśnie region. Zgodnie z raportem Światowej Organizacji Turystycznej „Tourism 2020 – Vision” (Zob. http://www2.unwto.org ) turystyka kulturowa jest najszybciej rozwijającą się gałęzią turystyki na świecie. Udostępniany w ramach projektu zabytek militarnej może z powodzeniem przyciągnąć turystów, którzy przyjechali do regionu. Kolejną dużą grupę odbiorców projektu stanowią osoby, dla których celem podróży są zlokalizowane blisko Ziemi Kłodzkiej atrakcyjne stolice – Praga, Wiedeń Budapeszt. Twierdza Kłodzka może konkurować o tę grupę odbiorców. - odbiorcy oferty kulturalnej Jednym z elementów zwiększających konkurencyjność obiektu będzie przestrzenie sceniczne i wystawowe. Te elementy projektu pozwolą na organizację wydarzeń kulturalnych, co udostępni zabytek większej ilości osób. Jednocześnie promowana w regionie atrakcyjna oferta kulturalna przyczyni się do większej rozpoznawalności oraz wzmacniania marki turystycznej i kulturalnej Twierdzy Kłodzkiej. - mieszkańcy miasta i przedsiębiorcy Mieszkańcy miasta są bezpośrednimi oraz pośrednimi odbiorcami projektu. Na koniec roku 2015 Kłodzko liczyło 27 792 mieszkańców. Osoby te będą uczestniczyć w organizowanych na Twierdzy wystawach oraz wydarzeniach kulturalnych. Ważnym, pośrednim polem oddziaływania na tę grupę będzie zwiększenie ilości osób przyjeżdżających do miasta oraz regionu. Projekt przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności turystycznej miasta i regionu. - młodzież szkolna Udostępniona w ramach projektu ścieżka historyczna będzie podstawą oferty edukacyjnej, kierowanej do wycieczek szkolnych. Młodzież w ramach ”zielonych szkól” w atrakcyjny sposób zapozna się z historią regionu, i architekturą obiektów militarnych.