Projekt pn. „Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej poprzez odtworzenie historycznej ścieżki w granicach obiektu Twierdzy Kłodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – adaptacja pomieszczeń oraz terenów otwartych na cele wystawiennicze, edukacyjne i kulturalne" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 4 – Środowisko i zasoby, Działanie 4.3- Dziedzictwo kulturowe

Nr projektu: RPDS.04.03.01-02-0006/16
Całkowita wartość projektu: 4 927 071,20 zł, Kwota dofinansowania: 3 209 057,04 zł

Więcej informacji o Projekcie...